Informacje do mieszkańców

O stacji.

Rozbudowa Stacji 220/110 kV Glinki odbywa się w woj. zachodniopomorskim, ul. Szosa Polska, Szczecin (mapa). Umowa zawarta została w dniu  19.07.2013 r. Stacja znajduje się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy. Inwestycja obejmuje wymianę przewodu OPGW na linii 220 kV Glinki-Police (wymianę istniejących przewodów fazowych jak i odgromowych), oraz przebudowę samej stacji Glinki.

Obszar stacji zajmuje teren o powierzchni około 7,1 ha. Zdecydowana większość prac odbywać się będzie na terenie stacji Glinki. Jedynie w drugiej połowie 2015 roku (ok. 2 miesiące), odbędzie się wymiana istniejącego już przewodu (9 km). Linia nie jest zmieniana, należy do PSE Zachód. Przechodzi przez tereny leśne, bez zabudowania mieszkalnego.


Oddziaływanie stacji na otoczenie.

W trakcie prac budowlanych:

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Glinki to typowe przedsięwzięcie z dziedziny budownictwa elektroenergetycznego o niewielkiej skali prac budowlano-montażowych, a w rezultacie minimalnym oddziaływaniu na najbliższe sąsiedztwo stacji.

Wyjątkiem w tym względzie może być okresowe, nieznaczne zwiększenie poziomu hałasu w sąsiedztwie miejsc prowadzenia prac budowlanych spowodowane koniecznością użycia maszyn (koparka, dźwig) i środków transportu.


W trakcie eksploatacji stacji:

Hałas

Głównym źródłem hałasu w stacji są autotransformatory i wentylatory służące do ich chłodzenia. Zarówno w trakcie przebudowy stacji, jak i w trakcie jej eksploatowania poziom hałasu nie przekroczy dopuszczalnych prawem norm wynoszących 40 lub 45 dB w nocy i 50 lub 55 dB w dzień.

Specyficznym zjawiskiem występującym w pobliżu stacji jest szum słyszalny w warunkach dużej wilgotności powietrza. Jego źródłem jest tzw. ulot – rodzaj specyficznego wyładowania elektrycznego przy powierzchni przewodów najwyższych napięć.

wykres_halas


Pole elektromagnetyczne i elektryczne

Stacja elektroenergetyczna jest źródłem pola elektromagnetycznego (pola elektrycznego i magnetycznego). Źródłem pola elektromagnetycznego (składowej elektrycznej i magnetycznej) są bowiem wszystkie elementy i urządzenia stacji elektroenergetycznej, które znajdują się pod wysokim napięciem oraz te, przez które płynie prąd elektryczny (np. oszynowanie rozdzielni, aparatura łączeniowa i pomiarowo-kontrolna). Ze względów bezpieczeństwa, na skutek konieczności zapewnienia odpowiednio dużej odległości od ziemi elementów będących pod napięciem, poszczególne elementy stacji zostały zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający dotrzymanie wymaganych, kilku- lub kilkunastometrowych odległości od ogrodzenia stacji. Mając na uwadze powyższe, stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć są projektowane w taki sposób, aby poza ich ogrodzeniem nie występowało pole elektryczne i magnetyczne o natężeniach przekraczających dozwolone przepisami poziomy.

Warto zauważyć, że wytwarzanie pola elektromagnetycznego jest zjawiskiem charakterystycznym nie tylko dla stacji elektroenergetycznych czy linii napowietrznych, lecz wiąże się z pracą każdego urządzenia elektrycznego powszechnego użytku, takiego jak np. suszarka do włosów, pralka, telewizor itd.