FAQ

1. Czy prace związane z przebudową stacji będą wykraczały poza jej teren?

Prace prowadzone będą na terenie stacji, jedyne odstępstwo dotyczy wymiany przewodów linii napowietrznej, istniejącej od wielu w tym samym miejscu, zlokalizowanej na terenach niezamieszkanych (las) w odległości ok. 1 km od najbliższych zabudowań.

2. Czy stacja zagraża środowisku naturalnemu?

Infrastruktura stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Glinki nie wpłynie na stan środowiska naturalnego, a jej stan techniczny będzie regularnie weryfikowany, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi oraz środowiskowymi.

3. Czemu służy modernizacja stacji?

Inwestycja zagwarantuje aglomeracji szczecińskiej poprawę warunków zasilania, a przede wszystkim pewność nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej do regionów połączonych ze stacją Glinki liniami 110 kV. Modernizacja ma kluczowe znaczenie, ponieważ na Pomorzu Zachodnim oprócz znacznej liczby odbiorców indywidualnych zlokalizowanych jest wiele zakładów produkcyjnych. Pewność stabilnych dostaw energii elektrycznej jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność regionu – stabilne zasilanie jest bowiem, obok infrastruktury drogowej, warunkiem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości i zachęci nowych inwestorów.

4. Czy podczas budowy będą przerwy w dostawach prądu?

Nie – mimo dużej skali przedsięwzięcia wszystkim regionom zaopatrywanym w energię elektryczną przesyłaną ze stacji Glinki zostanie zapewnione stabilne zasilanie. Prowadzone prace nie będą w żaden sposób odczuwalne dla odbiorców energii – mieszkańców i zakładów pracy.

5. Czy stacja po rozbudowie będzie silniej oddziaływać na środowisko?

Nie, po modernizacji oddziaływanie na środowisko i okolicę pozostanie na niezmiennym, znikomym poziomie.

6. Czy przebudowa stacji będzie dotkliwa dla okolicznych mieszkańców?

Prace na terenie stacji mają charakter typowo budowlany. Jedyną dodatkową uciążliwością może być okresowy hałas związany z użyciem ciężkiego sprzętu – koparki, wywrotki itp. Jednakże hałas ten nie powinien być większy niż ze znajdującej się obok ulicy Szosa Polska.