Aspekty prawne inwestycji

Realizacja inwestycji „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Glinki”  wymaga szeregu działań formalnoprawnych – od podpisania umowy z wykonawcą, aż do  oddania inwestycji do użytkowania. Poniżej przedstawiamy schemat działań formalnoprawnych.

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania w Gminie Szczecin

Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Szczecin

Opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (raport OOŚ)

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa)

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia (OOŚ), zmierzające do wydania decyzji środowiskowej

Wydanie przez właściwy organ (Prezydent Miasta Szczecina) decyzji środowiskowej

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane

Wydanie przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę

Przebudowa stacji elektroenergetycznej

Przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń

Przekazanie przebudowanej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Glinki do użytkowania